Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 717/TCHQ-KTTT
NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỨNG TỪ THANH TOÁN TRONG BỘ HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược báo cáo của một số đơn vị Hải quan có vướng mắc về thực hiện quy định nộpbổ sung chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế đối với nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập kinhdoanh sau đó tìm được thị trường xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướngdẫn cụ thể như sau:

1) Căn cứ quy định tại công văn số 240 TC/TCT ngày 19/1/2000của Bộ Tài chính về nộp bổ sung chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoànthuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ xét hoàn thuế saungày 19/1/2000 (ngày Bộ Tài chính ban hành Công văn 240 TC/TCT) nhưng đã thựcxuất khẩu trước ngày 19/1/2000, trong khi chờ ý kiến thống nhất với Bộ Tàichính, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sungchứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ khi xét hoàn thuế nhập khẩu để thanh khoảntồn đọng hiện nay. Những trường hợp này sẽ được kiểm tra cụ thể nếu có dấu hiệugian lận về chứng từ thanh toán. Các trường hợp xuất khẩu sau thời điểm19/1/2000, các doanh nghiệp vẫn phải nộp bổ sung chứng từ thanh toán theo quyđịnh của Bộ Tài chính tại công văn 240 TC/TCT dẫn trên.

2) Căn cứ quy định tại công văn số 10216 TC/TCT ngày26/10/2001 của Bộ Tài chính;

Đối với trường hợp doanh nghiệp xuất trình "Phiếuthu" là chứng từ thanh toán các lô hàng xuất khẩu trong bộ hồ sơ xét hoànthuế (không thu) thuế nhập khẩu, nếu điều khoản thanh toán trong hợp đồng muabán hai bên có thoả thuận về hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại Việt Nam(thông qua phiếu thu) và phương thức thanh toán nêu trên phù hợp với quy địnhcủa Ngân hàng Nhà nước thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu Giám đốcdoanh nghiệp cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,hợp pháp của các phiếu thu. Trên cơ sở bộ hồ sơ xét hoàn thuế nêu trên, các đơnvị hoàn tất thủ tục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu cho các doanh nghiệp theoquy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.