ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/UBTVQH13 -CTĐB
V/v lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Thườngtrực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 7/3/2014 Ủy banthường vụ Quốc hội đã có công văn số 606/UBTVQH13 -CTĐB gửi Thường trực Hội đồngnhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chưa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳhọp đầu năm 2014 để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết 35/2012/QH13 trìnhQuốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 7 do còn nhiềuý kiến khác nhau nên Nghị quyết số 35 chưa được thông qua để tiếp tục nghiêncứu, bổ sung và hoàn chỉnh; việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn được thực hiện tại kỳhọp thứ 8 củaQuốc hội và kỳ họp Hội đồngnhân dân thường kỳ cuối năm 2014.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13của Quốc hội,Ủy banthường vụ Quốc hộitrân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp chủ động chuẩn bị,tiến hành triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuốinăm 2014 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết số 561/UBTVQH13 củaỦy ban thường vụ Quốc hội. (Đề nghịThường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sao gửi văn bản này đếnThường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, và cấp xã trong phạm vi tỉnh, thànhphố).

Ủy ban thườngvụ Quốc hội xin trân trọng thông báo.

(Xin gửi kèm theo mẫu báo cáo của người được lấyphiếu tín nhiệm)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b/c);
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc TW;
- Lưu HC, CTĐB.
- Số e-Pas: 55908

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng… năm 2014

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ
...

Kính gửi:………………………………… (1)

- Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………….. (2) …………………………………………………

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 củaỦy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hànhmột số điều của Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tínnhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáonhư sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theoquy định của pháp luật đối với chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (nội dung báocáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đốivới các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu).

…………………………………………………………………………………………………

2. Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chínhtrị, đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu Hộiđồng nhân dân yêu cầu (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủyban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

Người báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi: các vị đại biểu Quốc hội (đối với Quốchội); các vị đại biểu Hội đồng nhân dân (đối với Hội đồng nhân dân).

(2) Ghi tất cả các chức vụ do Hội đồng nhân dânbầu hoặc phê chuẩn.