BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7171/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà máy tàu biểnHuyndai Vinashin
(Đ/c: Xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời công văn số 100830/HVS-CV-01 ngày 30/08/2010 của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin về vướng mắcthủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 6, khoảnXII, Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, thìphế liệu thu được trong quá trình gia công sửa chữa tàu biển (thuộc Danh mụcphế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Quyếtđịnh số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Công tyđược sử dụng để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) Công ty đăng ký tờ khai nhậpkhẩu theo loại hình phi mậu dịch và phải nộp thuế ngay. Thời hạn nộp thuế thựchiện theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 củaBộ Tài chính, không áp dụng bảo lãnh thuế trong trường hợp mở tờ khai nhập khẩuphi mậu dịch cho phế liệu, phế phẩm.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyTNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh