TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71743/CT-HTrV/v gii đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:Tổng công ty 36/B Quốc phòng (Địa chỉ: Số141 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội)MST:0105454762

Trả lời công văn s 1229/CV-TCT ngày 19/10/2015 của Tổng công ty 36/B Quốc phòng hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điều 17 Chương III Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như sau:

“Điều 1. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ s hóa đơn lập sai.

2.Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của s hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị tr lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải th hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

-Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy địnhvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịchvụ quy định như sau:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hànghóa,người bánđã xuất hóa đơn, ngườimua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phn hàng hóa, khi xut hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).”

-Căn cứ bản án số 94/2015/KDTM-PT ngày 30/9/2015 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng và hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa nguyên đơn là Tổng công ty 36 và bị đơn là Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex đã quyết định:

1. Tuyên b Hợp đồng thi công xây dựng số 15/2012/HĐXD ngày 24/5/2012 vô hiệu toàn bộ và không làm phát sinh quyn và nghĩa vụ của các bên.

3.Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở tái định cư và văn phòngcho thuê tại B6 Giảng Võ ngày 23/01/2015:

Chp nhận yêu cu đơn phương chm dứt hợp đng chuyển nhượng toànbộ dự án nhà ở tái định cư và văn phòng cho thuê tại B6 Giảng Võ của Công tyC phần Đu tư và phát triển Công nghệ Mefrimex và giải quyết hậu quả củaviệc đơn phương chm dứt hợp đồng như sau: ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 24/5/2012 Công ty TNHH MTVđầu tư xây lắp thương mại 36 nay là Tổng công ty 36 ký hợp đồng số 15/2012/HĐXD với Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex vềviệc thi công xây dựng hạng mục tường vây thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ởtái định cư và văn phòng cho thuê tại Phố Nam Cao - Phường Giảng Võ - QuậnBa Đình - Hà Nội (B6 cũ); ngày 23/01/2014 Tổng Công ty 36 và Công Ty CPĐầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex ký hợp đồng không số /HĐCN chuynnhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và văn phòng cho thuêB6 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội nhưng đến ngày 30/9/2015 Tòa án nhândân Thành phố Hà Nội ban hành bn án số 94/2015/KDTM-PT đã quyết địnhtuyên bố Hợp đồng thi công xây dựng s 15/2012/HĐXD ngày 24/5/2012 vô hiệutoàn bộ và không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên; chấp nhận yêucầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không s /HĐCN chuyển nhượng toàn bộ dựán nhà ở tái định cư và văn phòng cho thuê tại B6 Giảng Võ của Công ty Cổ phnĐầu tưphát triển Công nghệ Mefrimex thì:

-Đối vớihợp đồng số 15/2012/HĐXD ngày 24/5/2012: các bên thực hiệnlập biên bản thu hồi hóa đơn (ghi rõ lý do thu hồi) đối với các hóa đơn mà TổngCông ty 36 đã xuất cho Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimextheo hợp đng này; Các nghĩa vụ phát sinh sau bản án hai bên căn cứ văn bnpháp luật có liên quan để thực hiện.

-Đối với hợp đồng không số /HĐCN ngày 23/01/2014: khi Công ty CP Đầutư và phát triển công nghệ Mefrimex đơn phương chấm dứt hợp đồng phải cótrách nhiệm xuất hóa đơn đối với phần hàng hóa, dịch vụ trả lại mà Tổng Công ty36 đã cung cấpxuất hóa đơn.

Cục Thuế TP Hà Nội trlời để Tổng công ty 36/B Quốc phòng được biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 5;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn