BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7177TC/TCT
V/v: Chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại thông báo số 48/TB-VPCP ngày 05/06/2001 của Văn phòng Chính phủ về công tácđiều hành sản xuất, lắp ráp và lưu thông xe hai bánh gắn máy, ngày 29/6/2001 BộTài chính đã có công văn số 6097 TC/TCT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ, đồng thời gửi dự thảo văn bản hướng dẫn áp dụng chính sáchthuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với sản xuất, lắp ráp xe máy xin ý kiến các Bộ,ngành có liên quan. Ngày 10/07/2001 Bộ Tài chính đã mời đại diện Văn phòngChính phủ và các Bộ, ngành để họp bàn về vấn đề này.

Tại cuộc họp, về cơ bản đại diện các Bộ, ngànhđã nhất trí một số nội dung hướng dẫn áp dụng chính sách thuế theo tỷ lệ nộiđịa hóa đối với sản xuất, lắp ráp xe máy mà Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướngChính phủ và có bổ sung một số ý kiến như sau:

I. Về hình thức văn bản:

Để đảm bảo tính thống nhất, liên tục của chínhsách, tránh những quy định trùng lắp, đề nghị không nên ban hành một Thông tưhoàn toàn mới mà nên ban hành Thông tư liên tịch dựa trên cơ sở các nội dungcủa Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 và Thôngtư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tàichính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan, bổ sung và sửa đổi một số nội dungđể áp dụng riêng với sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

II- Về nội dung Thông tư:

1- Điều kiện áp dụng:

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 294/CP-KTTH ngày 17/04/2001 và Thông báo số 48/TB-VPCP ngày05/06/2001 của Văn phòng Chính phủ, thì tại dự thảo Thông tư báo cáo xin ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn áp dụng chính sách thuế theo tỷ lệnội địa hóa đối với sản xuất, lắp ráp xe máy (kèm theo công văn số 6097 TC/TCTngày 29/06/2001) có quy định bổ sung thêm các điều kiện doanh nghiệp phải đảmbảo để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa. Cụ thể:

- Doanh nghiệp phải trực tiếp sản xuất, lắp rápđược động cơ (bao gồm cả hộp số, bộ phát điện) có tỷ lệ nội địa hóa trên 15%hoặc khung xe từ nguyên liệu chưa định hình (thép ở dạng ống, thanh, tấm, ...chưa định hình).

- Có văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩmquyền của nước xuất khẩu về linh kiện, chi tiết, bộ phận,... xe hai bánh gắnmáy nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của nước xuất khẩu.

Tuy nhiên các Bộ, ngành có ý kiến đề nghị bỏ 2điều kiện trên, vì:

Quy định điều kiện doanh nghiệp phải trực tiếpsản xuất, lắp ráp được động cơ, cơ tỷ lệ nội địa hóa trên 15% hoặc khung xe từnguyên liệu chưa định hình, sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư sản xuất linhkiện, phụ tùng trong nước, góp phần hạn chế được các doanh nghiệp chỉ lắp rápxe máy đơn thuần. Tuy nhiên xét thực tế sản xuất của ngành cơ khí, chế tạotrong nước, khả năng đầu tư vốn và năng lực sản xuất, lắp ráp linh kiện, phụtùng của các doanh nghiệp (sản xuất, lắp ráp xe máy và doanh nghiệp sản xuấtlinh kiện, phụ tùng) số lượng xe được sản xuất và tiêu thụ bình quân trongnhững năm qua và dự kiến trong tương lai. Các Bộ, ngành đều cho rằng trong thờigian này chưa nên quy định điều kiện doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy phảitrực tiếp sản xuất được động cơ, khung xe mà nên xem xét có chính sách khuyếnkhích đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ, khung xe đểbán cho doanh nghiệp lắp ráp, cũng như các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xemáy sử dụng động cơ và khung xe sản xuất trong nước.

Đối với điều kiện bộ linh kiện xe máy nhập khẩuphải có văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất về linhkiện, chi tiết, bộ phận,... xe hai bánh gắn máy nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩnchất lượng hàng hóa của nước xuất khẩu. Các Bộ, ngành thấy rằng để đảm bảo nângcao chất lượng hàng hóa nhập khẩu thì quy định này là cần thiết, tuy nhiêntrong thực tế xuất nhập khẩu, thì linh kiện xe máy nhập khẩu từ nhiều nhà sảnxuất khác nhau và hiện tại chưa có mẫu văn bản chứng chỉ chất lượng hàng hóacủa các nước sản xuất, do đó các Bộ đề nghị giao Tổng cục Hải quan phối hợp vớiBộ Thương mại quy định mẫu văn bản để các doanh nghiệp phải thực hiện khi nhậpkhẩu hàng hóa.

2- Xác định tỷ lệ nội địa hóa:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 5/12/1998 và Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan, thì tỷlệ nội địa hóa sản phẩm được xác định theo giá trị sản xuất trong nước. Xácđịnh theo phương pháp này đảm bảo phản ánh được giá trị thực tế sản xuất trongnước, nhưng phụ thuộc nhiều vào việc khai báo giá bán của nước ngoài nên thườngbị lợi dụng kê khai giá nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc tăng, giá nhập khẩu bộlinh kiện giảm để tăng tỷ lệ nội địa hóa.

- Để khắc phục các hạn chế của chính sách hiệnhành, thì tại dự thảo quy định tỷ lệ % (tỷ lệ pháp định) cho từng linh kiện,chi tiết,... Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy căn cứ tỷlệ (%) của từng linh kiện, chi tiết,... để kê khai đăng ký tỷ lệ nội địa hóasản phẩm (tại dự thảo Thông tư Bộ Tài chính đã xây dựng tỷ lệ (%) của từng linhkiện, chi tiết, bộ phận, phụ tùng... của 4 nhóm xe chuẩn).

Việc xác định tỷ lệ nội địa hóa theo phương phápmới, sẽ hạn chế được sự lợi dụng trong việc đăng ký thực hiện tỷ lệ nội địahóa, gây thất thu Ngân sách Nhà nước, đảm bảo phản ánh được tỷ lệ nội địa hóathực tế đạt được và tạo ra sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đồng thời nó thểhiện được chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất của Nhà nước trong từng lĩnhvực sản xuất linh kiện, phụ tùng qua việc quy định mức tỷ lệ (%) của các linhkiện, chi tiết.

- Để tăng dần từng bước việc sản xuất các linhkiện, chi tiết, phụ tùng,... xe máy trong nước, tránh trường hợp các doanhnghiệp nhập khẩu linh kiện, chi tiết, phụ tùng,... ở dạng rời để lắp ráp trongnước hoặc chỉ sơ chế, cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp xe máy, tại dự thảoquy định các linh kiện, chi tiết, ... xe hai bánh gắn máy được coi là sản xuấttrong nước phải là các linh kiện, chi tiết,... có tỷ lệ nội địa hóa từ trên 30%trở lên.

3- Để khuyến khích sản xuất, lắp ráp sản phẩmphụ tùng trong nước, đặc biệt là các sản phẩm, phụ tùng đòi hỏi vốn đầu tư lớn,công nghệ sản xuất phức tạp, tại dự thảo có quy định chỉ số khuyến khích ápdụng cho động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước (có tỷ lệ nội địa hóa từ trên 15%trở lên). Tuy nhiên để đảm bảo việc ban hành chỉ số khuyến khích đối với sảnxuất, lắp ráp động cơ phù hợp với thực tế, đại diện các Bộ, ngành đề nghị giaoBộ Công nghiệp chủ trì việc công bố chỉ số khuyến khích đối với sản xuất, lắpráp động cơ sản xuất có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầutư.

4- Về tổ chức thực hiện (Thủ tục và hồ sơ đăngký và quyết toán việc thực hiện thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa):

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh trường hợplợi dụng chính sách, gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước, thì về việc đăng kýthủ tục và hồ sơ và quyết toán thực hiện thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóacó bổ sung, sửa đổi một số nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ Cụ thể:

- Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánhgắn máy phải làm thủ tục nhập khẩu tại một cơ quan Hải quan địa phương, nơidoanh nghiệp đóng trụ sở chính 0 (trường hợp nơi đóng trụ sở chính không có cơquan Hải quan thì gửi đến cơ quan Hải quan, nơi gần địa phương đóng trụ sởnhất).

- Kết thúc năm Tài chính, doanh nghiệp phải tổnghợp lập báo cáo quyết toán tình hình thực hiện thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địahóa theo hướng dẫn gửi Bộ Công nghiệp, cơ quan Hải quan địa phương, nơi làm thủtục nhập khẩu, cơ quan Thuế, nơi quản lý doanh nghiệp. (do tỷ lệ nội địa hóađược xác định theo tỷ lệ (%) của từng linh kiện, chi tiết, bộ phận, phụtùng,... so với bộ linh kiện đồng bộ để lắp ráp sản phẩm nguyên chiếc, khôngxác định theo phương pháp giá trị, do đó quyết toán của doanh nghiệp không phảicó xác nhận của cơ quan Kiểm toán).

5- Ngoài ra tại cuộc họp này Bộ Tài chính và đạidiện các Bộ, ngành thống nhất bổ sung vào dự thảo Thông tư nội dung giao BộCông nghiệp chủ trì lấy ý kiến tham gia của các Bộ Tài chính và Bộ Khoa họcCông nghệ và Môi trường, để ban hành Danh mục các linh kiện, chi tiết, bộ phận,phụ tùng,... trong nước đã sản xuất được, nếu các doanh nghiệp nhập khẩu thìphải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế.

Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xemxét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh