BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 7178/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với BP, BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP.HCM đến các Khu chế xuất  

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời các công văn số 2889/HQTP-NVngày 25/09/2007, công văn số 3473/BC-HQTP ngày 06/11/2007, công văn số 3618/HQTP-NVngày 16/11/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, công văn số 3121/HQBD-NV ngày31/10/2007 của Cục Hải quan Bình Dương và công văn số 1655/HQĐN-NV ngày29/10/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

1) - Theo quy định tại khoản 1,Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì cảng đíchbao gồm cửa khẩu Bưu điện quốc tế. Theo đó, Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩuBưu điện quốc tế là Địa điểm làm thủ tục hải quan và cũng là cảng đích. Do vậy,bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính khi đến cửakhẩu nhập thì được thực hiện thủ tục hàng hóa chuyển cảng từ cửa khẩu nhập đếnTrụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế để làm thủ tục hải quan hoặcngược lại đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu được thực hiện thủ tụchàng hóa chuyển cảng từ Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế đếncửa khẩu xuất để xuất khẩu.

- Theo quy định tại khoản 3, Điều18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì bưu phẩm, bưukiện, hàng hóa nhập khẩu sau khi đến Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điệnquốc tế sẽ được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo đúng quy định tại khoản3 nêu trên (bao gồm hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất trong Khu chếxuất thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai).

Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiệntheo quy định tại điểm 4, mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 củaBộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát thanh.

2) Đối với vật phẩm, hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Chi cục Hải quan Cửa khẩuBưu điện quốc tế làm thủ tục hải quan thì khi vật phẩm, hàng hóa nhập khẩu đếncửa khẩu nhập hoặc ngược lại khi vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủtục hải quan được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định tại điểm 4,mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính.

Tại Địa điểm kiểm tra tập trung đốivới vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu của doanh nghiệpkinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (nơi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điệnquốc tế làm thủ tục hải quan) không được tiếp tục thực hiện thủ tục đối vớihàng hóa chuyển cửa khẩu. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc này và sẽ nghiêncứu bổ sung tại Thông tư mới thay thế Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu nội dung trênđể chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện. Trường hợp có vướng mắcphát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉđạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục: Pháp chế, KTTT XNK, ĐTCBL, KTSTQ, Thanh tra (để phối hợp);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc