BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấnchỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Chỉthị số 1474/CT-TTg ); Quyết định số 2037/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc,lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm2011; để có căn cứ xem xét thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt phân bổ kinhphí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xâydựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2012 và các năm tiếp theo, đồng thời làm căncứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. Bộ Tài nguyên vàMôi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địachính và cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Dự án tổng thể) từ năm 2012 đếnnăm 2015. Kế hoạch thực hiện phải thể hiện các nội dung chính sau đây:

1. Cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phải phản ánh rõ cácvấn đề sau

a) Cơ sở xác định nhu cầu phải thực hiện trong kỳ kế hoạch:

- Tổng nhu cầu khối lượng và kinh phí phải thực hiện theo dựán tổng thể về đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơsở dữ liệu đất đai (dưới đây gọi là Dự án tổng thể) được duyệt và đã được điềuchỉnh (nếu có);

- Kết quả đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và kết quảkê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địachính của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện đã đo vẽ bản đồ địa chính ởđịa phương (kể cả trước khi thực hiện Dự án tổng thể);

- Tình hình tiến độ thực hiện các dự án, Thiết kế kỹ thuật -dự toán đang triển khai;

- Nhu cầu khối lượng và kinh phí còn lại phải thực hiện ởđịa phương.

b) Cơ sở xác định nguồn lực thực hiện:

- Tình hình đầu tư kinh phí thực hiện ở địa phương các năm từ2008 đến 2011;

- Nguồn thu từ đất các năm từ 2008 đến 2011 và dự kiến khảnăng nguồn thu từ đất của tỉnh các năm từ 2012 đến 2015;

- Văn bản quy định hoặc cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố về việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, trích nguồn thu tiền sửdụng đất của tỉnh để thực hiện Dự án tổng thể, trong đó xác định rõ mức kinhphí bố trí hoặc tỷ lệ % tiền sử dụng đất được dành để bố trí thực hiện;

- Nguồn lực lao động để thực hiện cần xác định rõ: nguồn nộilực đảm nhận thực hiện các công việc nào, khối lượng bao nhiêu; nếu thuê đơn vịtư vấn bên ngoài để thực hiện thì phải xác định rõ năng lực của đơn vị tư vấnvà có văn bản cam kết của đơn vị tư vấn đó về khối lượng có thể thực hiện được từngnăm ở địa phương.

c) Tình hình giải ngân năm 2011, gồm: Bản tổng hợp khốilượng, giá trị quyết toán công trình; kinh phí năm trước chuyển sang; kinh phíđược giao trong năm, kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm, kinh phíchưa sử dụng được phép chuyển nguồn sang năm 2012, kinh phí nộp giảm, nộp trả(nếu có); kinh phí chưa được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho dự án (nếu có).

2. Kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2012-2015 phải thểhiện rõ

a) Khối lượng và kinh phí thực hiện hàng năm, trong đó cần xác định rõ tên đơn vịhành chính huyện, xã thực hiện cụ thể trong từng năm;

b) Nguồn kinh phí dự kiến bố trí; trong đó xác định rõ nguồn kinh phícủa địa phương và kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ

(Lưu ý kinh phí Trung ương chỉ hỗ trợ cho các tỉnh khókhăn một phần kinh phí còn lại sau khi địa phương đã trích tối thiểu 10%tiền sử dụng đất thu được để bố trí thực hiện Dự án tổng thể theo Chỉ thịsố 1474/CT-TTg ;

Bộ không chấp thuận thẩm định kế hoạch thực hiện của cáctỉnh triển khai dàn trải nhiều huyện mỗi năm mà không có đủ khả năng về kinhphí và nhân lực để thực hiện đồng bộ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tàinguyên và Môi trường).

Kế hoạch thực hiện theo yêu cầu trên đây cần được gửi về BộTài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) kèm theo Quyết định phêduyệt điều chỉnh Dự án tổng thể và Thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện mẫu củatỉnh trước ngày 15/4/2012 để tổ chức thẩm định.

(Xin gửi kèm theo Công văn này là các mẫu biểu tổng hợpđể phụ lục kèm theo kế hoạch thực hiện của địa phương)

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghịphản ánh về Tổng cục Quản lý đất đai (điện thoại 04 36290204 hoặc thư điện tử: [email protected])để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu VT, TCQLĐĐ (CĐKTK, KH-TC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 718/BTNMT-TCQLĐĐ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và dữ liệu đất đai