BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 718/BXD-QLN
V/v: báo cáo tình hình quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trong những năm qua công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữuNhà nước để cho thuê làm nhà công sở, trụ sở làm việc, kinh doanh, làm nhà ởtại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đáp ứng được yêu cầu làm việccủa các cơ quan, đơn vị và đóng góp đáng kể cho nguồn thu của ngân sách địaphương. Tuy nhiên, do công tác quản lý quỹ nhà cho thuê chưa được quan tâm đúngmức, việc kiểm tra thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà tại các cơ quan, đơn vị chưađược thường xuyên dẫn đến tình trạng có cơ quan, đơn vị sử dụng không đúng mụcđích, cho thuê lại toàn bộ hoặc 1 phần diện tích nhà trong Hợp đồng làm chocông tác quản lý sử dụng tài sản Nhà nước chưa hiệu quả.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý quỹ nhà thuộcsở hữu Nhà nước đang cho thuê sử dụng làm nhà công sở, trụ sở làm việc, kinhdoanh, làm nhà ở đúng mục đích, hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị được giao quản lý chothuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Cần tiến hành ngay việc rà soát, thống kê, phân loại quỹnhà thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê làm công sở, trụ sở làm việc, kinh doanh,làm nhà ở (trừ trường hợp là nhà ở cho thuê theo Quyết định số 118/TTg ngày27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vàotiền lương, nay là Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcchưa được cải tạo, xây dựng lại).

2. Tổng hợp, lập phương án xử lý sắp xếp quỹ nhà thuộc sởhữu Nhà nước cho thuê làm công sở, trụ sở làm việc, kinh doanh, làm nhà ở báocáo Bộ Xây dựng (theo mẫu đính kèm) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vàđề xuất phương thức quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thực hành tiếtkiệm chống lãng phí tài sản Nhà nước.

Báo cáo xin gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất độngsản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30 tháng 5năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Cục QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam


UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ..........................

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHO THUÊNHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỂ LÀM NHÀ CÔNG SỞ, TRỤ SỞ LÀM VIỆC, KINH DOANH, LÀMNHÀ Ở

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008)

Số TT

Tên cơ quan, đơn vị thuê nhà đất

Địa chỉ nhà đất

Tình hình sử dụng nhà thuê

Ghi chú

Thuê làm nhà công sở cơ quan hành chính nhà nước

Thuê làm trụ sở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Thuê để kinh doanh

Thuê làm nhà ở

Tổng diện tích đất
(m2)

Tổng diện tích nhà
(m2 SD)

Diện tích nhà cho thuê lại
(m2 SD)

Tổng diện tích đất
(m2)

Tổng diện tích nhà
(m2 SD)

Diện tích nhà cho thuê lại
(m2 SD)

Tổng diện tích đất
(m2)

Tổng diện tích nhà
(m2 SD)

Diện tích nhà cho thuê lại
(m2 SD)

Tổng diện tích đất
(m2)

Tổng diện tích nhà
(m2 SD)

Diện tích nhà cho thuê lại
(m2 SD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Người lập biểu(ký ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- cột 1 ghi thứ tự cơ quan, đơn vị;

- cột 2: ghi tên cơ quan, đơn vị thuê nhà đất;

- cột 3: ghi địa chỉ nhà đất mà cơ quan, đơn vị đang thuê;

- cột 4, 5, 6 ghi cho thuê làm nhà công sở cơ quan hànhchính nhà nước quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 củaThủ tướng Chính phủ, gồm: tổng diện tích đất, tổng diện tích nhà và diện tíchnhà cho thuê lại (nếu có);

- cột 7, 8, 9 ghi cho thuê làm trụ sở làm việc các đơn vịhành chính sự nghiệp quy định tại Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008của Thủ tướng Chính phủ, gồm: tổng diện tích đất, tổng diện tích nhà và diệntích nhà cho thuê lại (nếu có);

- cột 10,11,12 ghi cho thuê để kinh doanh, gồm: tổng diệntích đất, tổng diện tích nhà và diện tích nhà cho thuê lại (nếu có);

- cột 13,14,15 ghi cho thuê làm nhà ở, gồm: tổng diện tíchđất, tổng diện tích nhà và diện tích nhà cho thuê lại (nếu có);

- cột 16 ghi phương án sắp xếp như: tiếp tục ký HĐ cho thuêhoặc chấm dứt HĐ thuê...;

- Diện tích cho thuê tính theo m2 sử dụng (m2 SD). Trườnghợp đã đo vẽ lại theo diện tích sàn thì diện tích SD = DT sàn - DT các kết cấu(tường, cột)- DT dùng chung theo quy định của pháp luật.