TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu Antimon

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Côngty CP Tập đoàn Lê Bình
(Địa chỉ: số 40, ngõ 140/1, Phố Nguyễn Xiền, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 50/LB-XNK ngày 02/6/2014 củaCông ty CP Tập đoàn Lê Bình về việc xin cấp thủ tục xuất khẩu kim loại Antimon,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2.a Điều 4, Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Xây dựng quy định về xuất khẩu khoáng sảnthì mặt hàng Antimon không thuộc Danh mục tại Phụ lục của Thông tư được phépxuất khẩu. Việc xuất khẩu mặt hàng Antimon thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lýchuyên ngành là Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Xây dựng đểđược hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyđược biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải