BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnhSóc Trăng.

Trả lời công văn số 20/CT-THNVDTngày 8/1/2013 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc vướng mắc khi xác định hồ sơkhai lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 17,Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ quy định:

c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàisản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánhcá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tạiViệt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này), gồm:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫusố 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này;

- Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đốivới trường hợp mua bán, chuyển nhượng trao đổi tài sản mà bên giao tài sản làtổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu(đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng,thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơquan tư pháp nhà nước,cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị,tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khônghoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tàisản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kếtgiữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơquan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cánhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh);

- Các giấy tờ chứng minh tài sảnhoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễnlệ phí trước bạ (nếu có)"

Căn cứ quy định nêu trên, đối vớitrường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổchức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thì bên bán phải xuất hoá đơn chobên mua. Việc quy định tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tại điểmnày là tổ chức, cá nhân có mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm cả hoạtđộng sản xuất, kinh doanh xe ô tô. Khi các tổ chức, cá nhân này bán tài sản thìphải xuất hoá đơn bán hàng theo quy định Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khôngcó hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi mua bán tài sản không cần có hoá đơnmà chỉ cần có giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản vàbên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Sóc Trăng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn