ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 718/UB
Về việc thống nhất mạng lưới thu mua tôm xuất khẩu tại các chợ trong nội thành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 1982

 

Kính gởi : Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện (trừ Duyên Hải – Nhà bè có chỉ đạo sau)

Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương giao choSở Thủy sản thành phố tổ chức thống nhất màng lưới thu mua tôm xuấtkhẩu tại các chợ trong nội thành để cung ứng cho các công ty xuấtnhập khẩu.

Gần đây, có một số Công ty xuất nhập khẩu và cácCông ty cung ứng xuất khẩu hải sản quận nội thành cũng lập trạm thumua tôm xuất khẩu. Tình hình tranh mua tôm của các đơn vị này đã làmcho giá tôm tăng lên và sự phân công quản lý mua tôm tại nội thành củaThường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã không thực hiện được nghiêmchỉnh gây rối loạn giá cả thị trường.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các SởThủy sản, Sở Ngoại thương, các Công ty xuất nhập khẩu, các xí nghiệpchế biến thủy sản phải thi hành nghiêm chỉnh quy định Ủy ban nhân dânthành phố trong Thông tư số5/TT-UB ngày 1-3-1982 và tinh thần cuộc họp của Thường trực Ủy bannhân dân thành phố và các ngành liên quan ngày 9-4-1982.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận kiểm travà lịnh cho các Công ty xuất nhập khẩu và cung ứng xuất khẩu hảisản trong quận ngưng ngay việc tổ chức thu mua tôm xuất khẩu trái vớiquy định của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và sự hướng dẫncủa Ban Quản lý thị trường thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh