BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7181/BYT-KCB
V/v tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD, TCM

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

-Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
-
Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-TTg ngày 11 tháng 9năm 2015 của Th tướng Chính phủ về việctăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và căn cứ tình hình bệnh dịchtay chân miệng hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, nhm hạn chế đến mức thấp nhất tử vongdo bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tích cựctriển khai các nội dung sau:

1. Tăng cường việc thực hiện hoặc chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, cha bệnh trực thuộc rà soát, b sung, triển khai kế hoạch phòng, chốngbệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tại đơn vị hoặc trên địa bàn để bảo đảm các điều kiện cần thiết vềnhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh nhằm tiếp nhận, cấp cứu, điềutrị, hoặc chuyn tuyến người bệnh sốt xuấthuyết, tay chân miệng kịp thời, an toàn, hiệu quả và thực hiện tốt công tác kiểmsoát lây nhiễm.

2. Khn trương tổ chức tốt việc tậphuấn lại Hướng dẫn chn đoán, điều trị bệnh sốt xuấthuyết Dengue (ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưng Bộ Y tế) và Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị bệnh tay chân miệng (ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) theonhiệm vụ đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế giao.

3. Đ nghị Giám đốc các Bệnh việnlưu ý quán triệt và thực hiện nghiêm việc thông tin về bệnh dịch tại đơn vịtheo đúng quy chế phát ngôn của Bệnh viện, của S Y tế.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (đ báo cáo);
-
Các Thứ trưng (để phối hợp ch đạo);
-
Cục YTDP, Vụ TT-KT;
-
Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên