BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7183/BCT-KHCN
V/v kiểm tra nhà nước bao bì chứa đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Thế giới Việt

Trả lời công văn số 01/2014/TGV-BCT ngày 22 tháng 7năm 2014 của Công ty TNHH Thế giới Việt (Công ty) về việc đăng ký kiểm tra nhànước an toàn thực phẩm đối với bao bì chứa đựng thực phẩm, sau khi xem xét hồsơ, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Thùng phuy (200 lít, bằng sắt) do Công ty nhập khẩusử dụngđể chứa đựng thực phẩm xuất khẩu,không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và theo quy trình đóng gói sản phẩm đăngký tại công văn số 01/2014/TGV-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2014 không thuộc đốitượng phải kiểm tra nhà nước đối với bao bì chứa đựng thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thựcphẩm khi sử dụng thùng phuy trên, Công ty phải tuân thủ quy định về điều kiệnbảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm tại Khoản 1 Điều 21 Luậtan toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Phú Cường