BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7184/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ sau khi thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tổng cục Hải quan được Công văn số 3553/TCT-DNL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn Tậpđoàn Dệt May Việt Nam trong việc thu thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêuhủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Điều 100, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì nguyên phụliệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủyđược xử lý như sau:

- Nếu nằm trong định mức đã đăng kývới cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản)khi tiêu huỷ không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nằm ngoài định mức đã đăng kývới cơ quan hải quan khi tiêu hủy phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định.

(Quy định này có hiệu lực đối vớicác tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/10/2010).

2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 12Nghị định số 87/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/10/2010), Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008, Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 thìhàng hóa nhập khẩu để gia công được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy địnhcủa pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện đầyđủ thủ tục hải quan như hướng dẫn tại điểm 6.2.5 khoản XII mục II Thông tư số116/2008/TT-BTC thì được miễn thuế.

(Quy định này có hiệu lực đối vớicác tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/10/2010).

Đề nghị Tập đoàn Dệt May Việt Namcăn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tậpđoàn Dệt May Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường