VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7184/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án đường lánh nạn tránh bão tại 4 huyện, tỉnh Bến Tre: Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 2375/UBND-TCĐT ngày 21 tháng 6 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (côngvăn số 9090/BTC-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 4854/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 2337/BNN-TCTL ngày 21 tháng 7 năm 2010) về chủ trương đầu tư dự ánđường lánh nạn tránh bão tại 4 huyện, tỉnh Bến Tre: Thạnh Phú, Bình Đại, BaTri, Giồng Trôm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre rà soát quy hoạch các dự ánđường giao thông phục vụ tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong mùa mưalũ; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước,tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt các Dự án theo quy định hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhvà các Bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế và nguồn vốn hỗ trợ cho các tỉnh theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8713/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 12năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý