BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7189/TCHQ-GSQL
V/v gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam.
(ĐC: P53, tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời các công văn số 2004/HQĐNa-GSQL ngày 22/11/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai, số 2945/HQBD-GSQLngày 26/11/2010 của Cục Hải quan Bình Dương và số 128/CV-NEV-2010 ngày16/11/2010 của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam về đề nghị đượclàm thủ tục tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu theohướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đồng ýnội dung đề xuất của Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương, cho phépCông ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam tiếp tụcthực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và côngvăn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009; thời gian thực hiện đến hết ngày31/12/2011.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơnvị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh