BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 719/BHXH-PTHU
V/v thực hiện quy định về MTLTT chung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ, quyđịnh mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2010. Bảo hiểm xã hộithành phố hướng dẫn việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Đối với các đơn vị thực hiệnchế độ tiền lương do Nhà nước quy định; kể cả các đơn vị sự nghiệp ngoài cônglập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thì mức tiền lươngtối thiểu chung làm căn cứ tính tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ngườilao động từ ngày 01/5/2010 là 730.000 đồng.

2. Kể từ ngày 01/5/2010, mứctrần tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động là14.600.000 đồng (20 lần mức lương tối thiểu chung).

3. Đối với các đối tượng áp dụngmức lương tối thiểu chung làm căn cứ đóng BHYT theo Luật bảo hiểm Y tế, thì mứclương tối thiểu chung áp dụng cho các trường hợp gia hạn hoặc tăng mới thẻ BHYTcó giá trị từ ngày 01/05/2010 là 730.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố đềnghị các phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận, huyện hướng dẫn các đơn vị sửdụng lao động, người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiệntheo đúng quy định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc.
- Lưu: VT, PThu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh