BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 719/TCHQ-KTTT
Về việc đăng ký Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Giày Ching Luh ViệtNam
(KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An)

Trả lời công văn số 258A/VCL-XNK ngày 28/12/2009 của Công tyTNHH Giày Ching Luh Việt Nam về vướng mắc trong quá trình đăng ký danh mục hànghóa miễn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 16Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 100, 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp dự án đần tư của Công ty TNHH Giày Ching LuhViệt Nam nếu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế qui định tại các vănbản nêu trên thì trước khi nhập khẩu hàng hóa Công ty phải đăng ký Danh mụchàng hóa miễn thuế với cơ quan hải quan theo đúng qui định tại Điều 101 Thôngtư số 79/2009/TT-BTC

- Trường hợp Giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hoặcluận chứng kinh tế, kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án của Côngty không thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mụccông trình thì Công ty phải xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩumiễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi một lần cho cả dự án.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên Danh mục cósai sót hoặc thay đổi so với đăng ký ban đầu thì đề nghị Công ty căn cứ hướngdẫn tại điểm b khoản 3 Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giày Ching LuhViệt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông