BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnhVĩnh Long.

Trả lời công văn số 940/CT-THNVDTngày 17/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc tháo gỡ vướng mắc trongtriển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 7, Luật thuế sử dụngđất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định:

"6. Đất sử dụng không đúng mụcđích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,1 5%. Trườnghợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhànước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mứcthuế suất 0,03%"

- Tại Thông tư số 153/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpquy định:

+ Tại Khoản 2, Điều 9 quy định:

"2.Việc miễn thuế hoặc giảmthuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứngtên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 10 và Khoản 4 Điều 11Thông tư này”.

+ Tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6,Điều 10 quy định:

"4. Đất ở trong hạn mức tại địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Đất ở trong hạn mức của ngườihoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; ngườihưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùnglực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có côngnuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ, vợ,chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ đang đượchưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam;người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèotheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp ủy bannhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theoquy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành đểxác định hộ nghèo".

+ Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 1quy định:

"2. Đất ở trong hạn mức tại địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Đất ở trong hạn mức của thươngbinh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnhbinh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng".

Căn cứ các quy định nêu trên, thìchỉ xét miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệpđối với đất ở và phải ở nơi do người nộp thuế đứng tên. Do đó, trường hợp cáchộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, đất lấn, chiếm thì khôngthuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quyđịnh tại Điều 10 và Điều 11, Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Vĩnh Long được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn