BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 719/TCT-CS
V/v Xử lý vi phạm pháp luật thuế

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 5339/CT-TTr ngày 19/11/2009 của Cục thuếtỉnh Quảng Ninh hỏi về vướng mắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.a, mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì tuỳ theo từng tình tiết tăng nặng hoặcgiảm nhẹ, mức phạt là 2 lần đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi "Bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ không lập hoá đơn và không kê khai nộp thuế đầyđủ";

Tại điểm 1, Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính thuế quy định mức phạt đối với hành vi "không xuấthoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ...." là 1 lần tính trên số thuế trốn, sốthuế gian lận;

Tại Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:"Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị địnhnày nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hànhtrước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theoquy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biênbản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết địnhxử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếu nại";

Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày12/11/2996 và Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: "Văn bản quy phạm pháp luật được ápdụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối vớihành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợpvăn bản có hiệu lực trở về trước thì thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy địnhđó".

Căn cứ theo các quy định trên thì hành vi không lập hoá đơnkhi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế.Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh thì đơn vị hạch toán đầyđủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán;trường hợp này chưa được quy định cụ thể trong Công văn số 8585/BTC-TCT ngày8/7/2005 của Bộ Tài chính (đính kèm). Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninhcăn cứ và những quy định cụ thể và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời điểm cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh được biếtvà xử lý theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương