BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 7192/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu tại kho ngoại qua xăng dầu Vân Phong
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa
Trả lời công văn số 743/HQKH-NV ngày 10/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về xác định khối lượng xăng dầu đưa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa:
Nếu có sự chênh lệch về khối lượng xăng dầu giữa Chứng thư giám định khối lượng của thương nhân giám định có chức năng giám định với khối lượng ghi trên vận tải đơn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ nội dung công văn số 3419/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2011 của Tổng cục Hải quan để xác định khối lượng xăng dầu nhập khẩu.
2. Về việc sử dụng Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng xăng dầu gửi kho ngoại quan khi làm thủ tục nhập khẩu từng phần vào nội địa:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Điều 4 Thông tư số 165/2011/TT-BTC hướng dẫn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khi làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu từ kho ngoại quan vào nội địa, theo đó, Công ty phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng và chủng loại từng lô hàng xăng dầu nhập khẩu đưa vào nội địa.
3. Về việc xác định khối lượng xăng dầu nhập kho ngoại quan và xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào nội địa:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ nội dung quy định tại điểm 5.6, khoản 5, Điều 2 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính để xác định khối lượng xăng dầu nhập kho ngoại quan và xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài/nhập khẩu vào nội địa.
4. Về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xăng dầu gửi kho ngoại quan, sau đó được nhập khẩu vào nội địa:
Căn cứ Điều 13, Điều 14, Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp gửi xăng dầu vào kho ngoại quan, sau đó làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa thì các chi phí phát sinh tại kho ngoại quan là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế ngoài trị giá hàng hóa theo hóa đơn thương mại đã thanh toán cho người bán hàng ở nước ngoài.
5. Các kiến nghị khác liên quan đến vướng mắc của Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong:
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ về các nội dung vướng mắc của Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh