BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Nguyên liệu SXXK tiêu hủy của DNCX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An
Trả lời công văn số 1697/HQLA-NV ngày 16/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc trong quá trình xem xét, giải quyết nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu tiêu hủy của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, DNCX làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với hàng nhập khẩu trừ việc kê khai tính thuế.
Trường hợp vướng mắc của hải quan tỉnh Long An là nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu kém chất lượng của DNCX tiêu hủy dưới hai hình thức:
+ Tiêu hủy trong khuôn viên của doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp này do hàng hóa vẫn nằm trong khu phi thuế quan chưa nhập khẩu vào nội địa do đó chưa phát sinh về thuế.
+ Đưa vào nội địa tiêu hủy: Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13/4/2008 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, nếu nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu kém chất lượng là phế phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình sản xuất của DNCX được phép tiêu hủy tại nội địa (không phải là hàng hóa mua bán, trao đổi giữa DNCX với nội địa) và việc đưa phế liệu, phế phẩm vào nội địa tiêu hủy chỉ là hợp đồng dịch vụ thuê tiêu hủy, không phát sinh quan hệ trao đổi hàng hóa thì không phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, không phát sinh về thuế.
Việc tiêu hủy hàng hóa tại Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan môi trường và có sự giám sát của cơ quan hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?