BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 72/BXD-KTQH
V/v Góp ý Đề án mở rộng KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8203/BKH-QLKKT ngày27/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý đề án mở rộng khu côngnghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn đã được Thủtướng Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng và chấp thuận bổ sung vào danhmục các khu công nghiệp tập trung cả nước đến năm 2010 tại công văn số 1604/VPCP-CN ngày 27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ, sau đó khu công nghiệpnày đã được đưa vào danh mục các khu công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạchphát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm2020.

2. Khu công nghiệp Thanh Bình đã được thành lập với quy môgiai đoạn I là 73,5 ha tại văn bản số 125/TTg-CN ngày 22/1/2007 của Thủ tướngChính phủ. Đến nay hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của khu công nghiệp đã được đầutư xây dựng và diện tích đất công nghiệp cho thuê đã đạt 80%, do đó việc mởrộng khu công nghiệp thêm giai đoạn II là cần thiết.

3. Bộ Xây dựng thống nhất kiến nghị của Tỉnh mở rộng khucông nghiệp Thanh Bình giai đoạn II với quy mô diện tích là 80,3 ha; nâng tổngdiện tích khu công nghiệp Thanh Bình là 153,8 ha; điều này phù hợp với diệntích khu công nghiệp được lập quy hoạch chi tiết xây dựng mà Bộ Xây dựng đãthoả thuận tại văn bản số 2388/BXD-KTQH ngày 21/11/2005.

4. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu công nghiệp, đềnghị UBND tỉnh Bắc Kạn làm rõ thêm khả năng cung cấp các nguồn hạ tầng kỹ thuậtvà xã hội cho khu công nghiệp, các vấn đề liên quan tới môi trường và an sinhxã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KTQHXDPhan Thị Mỹ Linh