BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/BXD-KTXD
V/v thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Công ty CPXD Công trìnhvà Thương mại Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 21/CV-CT ngày 06/6/2014 của Công ty CPXD Công trình và Thương mại ThanhHóa về việc thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồng thựchiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định củapháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng thì nhà thầu thi công được thay đổi biện pháp thi côngsau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chấtlượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Do đó,đối với trường hợp thay đổi biện pháp thi công thứ 2 và 3 (vận chuyển đất hữucơ, bóc phong hóa và thi công tuyến kênh mương) nêu trong văn bản số 21/CV-CT ngày 6/6/2014 thì nhà thầu được thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tếvà đơn giá trong hợp đồng.

Riêng trường hợp chủ đầu tư thay đổimỏ khai thác đất làm giảm cự ly vận chuyển đất đắp từ 5km xuống 3km dẫn đếnphải thay đổi biện pháp thi công như nêu tại văn bản số 21/CV-CT thì các bênphải xác định lại đơn giá cho công tác này trên cơ sở biện pháp và điều kiện thicông được Chủ đầu tư chấp thuận. Việc xác định định mức để lập đơn giá thựchiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình.

Công ty CPXD Công trìnhvả Thương mại Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh