BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 72/BXD-QLN
V/v: Trả lời UBND tỉnh Long An về kiến nghị xử lý trả nợ vốn vay tôn nền các cụm, tuyến dân cư

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1752/PCVB-VPCP ngày 21/12/2007 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiếnnghị về việc xử lý trả nợ vốn vay tôn nền các cụm, tuyến dân cư của UBND tỉnhLong An tại công văn số 6299/UBND-NN ngày 07/12/2007. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định, UBND các tỉnh,thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trực tiếp ký hợp đồng tín dụngvới Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ Phát triển) để vay vốnđầu tư tôn nền phần diện tích làm nhà ở cho các hộ dân trong cụm, tuyến dân cư.Các bên ký hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết theo các điều khoảnđã thoả thuận.

2/ Ngoài Long An thì còn 7 tỉnh,thành phố khác có chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ cũng thực hiện việc kýhợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt nam theo quy định chung. Vì vậykiến nghị về việc xử lý trả nợ vốn vay tôn nền các cụm, tuyến dân cư của UBNDtỉnh Long An cần được các Bộ, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, xem xét cụthể, bảo đảm phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế chungcủa các địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước mắt, đề nghị Uỷ ban nhândân tỉnh Long An chỉ đạo đẩy nhanh công tác đưa các hộ dân thuộc đối tượng củaChương trình vào ở trong cụm, tuyến cũng như đẩy nhanh việc bán 30% số nền sinhlợi đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép để thu hồi vốn trả nợ cho Ngân hàngPhát triển Việt Nam./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính