VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 72/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng đường Cành Nàng - Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng Chính phủ đã nhận được đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 5270/UBND-TH ngày 10 tháng12 năm 2007) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường Cành Nàng-Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy định tại quy chế làm việccủa Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12năm 2007; văn bản số 7124/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chínhphủ về thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010và kế hoạch năm 2008, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết.Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướngChính phủ quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý,
Các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3), 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Quốc Huy