VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 72/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 15519/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 12 năm 2008)về việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận viện trợ, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1.Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế (95mặt hàng mới 100%, 49 mặt hàng đã qua sử dụng chất lượng còn trên 95%) do Bệnhviện Hospital Without Frontier Vương quốc Bỉ viện trợ cho Bệnh viện Đa khoatỉnh Kiên Giang.

2.Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng lô hàngviện trợ trên theo đúng các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Y tếnêu tại công văn số 8204/BYT-KH-TC ngày 02 tháng 12 năm 2008.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc