BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 720/BNV-CTTN
V/v giải quyết chế độ đối với thanh niênxung phong tập trung đã hoàn thành nhiệmvụ trong kháng chiến

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủtướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,BộTài chínhban hành Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 hướngdẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụtrong kháng chiến. Trong quá trình trin khai thực hiện, một số địa phươngđã có văn bản đề nghị liên bộ giải đáp một số vướng mắc, sau khi trao đổi, thốngnhất với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ có ýkiến như sau:

1. Về trường hợp còn hoặc không còn giấy tờ gốc thì thời gian hưởng trợ cấpđược tính như thế nào? Nếu đã tính thời gian tham gia TNXP để hưởng trợ cấptheo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 142/2008 thìcó được hưởng theo Quyết định số40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 nữa không? Trường hợp là liệt sĩ có được hưng trợ cấp từ trần không? Các vấn đề trên được thực hiện như sau:

a) Về thời gian tính hưởng trợ cấp:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC, đối với trường hợp TNXP không còn giấy tờ gốc hoặcgiấy tờ gốc không xác định được cụ thể thời gian tập trung tham gia kháng chiến thì chỉ thực hiện hưởng trợ cấpmột lần với mức bằng 2.500.000 đồng;

- Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 củaThủ tướng Chính phủ, các trường hợp đã được tính thời gian tham gia TNXP để hưởngchế độ trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chínhphủ về chế độ, chính sách đối với mộtsố đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTgngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhântham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân độiđã phục viên, xuất ngũ về địa phương; theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ vàQuyếtđịnh số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chínhphủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia khángchiến chng Mỹ có dưới 20 năm côngtác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xut ngũvề địa phương thì các trườnghợp này không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trường hợp TNXP đã được công nhận là liệt sĩ thìkhông thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 củaThủ tướng Chính phủ.

2. Trường hp TNXP khai ngày, tháng, nămtham gia TNXP trước năm1950thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp cho TNXP theo Quyết định số40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ được tính từ ngày15/7/1950 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương (ngày 15/7/1950 làngày thành lập lực lượng TNXP).

3. TNXP tham gia kháng chiến trước năm 1975 nhưng sau năm 1975 mới xuất ngũthì tính thời gian hưng chế độ trợ cấp như thếnào? Có tính thời gian sau năm 1975 để được hưởng trợ cấp không?

Đối với trường hợp này, được thực hiện như sau: TNXPtham gia trước ngày 30/4/1975, nếu có thời gian làm nhiệm vụ liên tục đến saungày 30/4/1975 thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp là thời gian kể từ khi tham gia TNXP cho đếnkhi hoàn thành nhiệm vụ TNXP trở về địa phương (bao gồm cả thời gian liên tụclàm nhiệm vụ TNXP sau ngày 30/4/1975).

4. Đối với TNXP không còn giấy tờ gốc, bản khai để hưởng chế độ chỉ khai đượcnăm tham gia TNXP và năm trở về mà không nhớ được ngày, tháng, năm tham giaTNXP t thời gian thực tế tham giaTNXP tính như thế nào? Tờng hợp này, thực hiện nhưsau: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC n ếu TNXP không còn giấy tờ gốc hoặc giấy tờ gốc không xác định được thời gian tậptrung tham gia kháng chiến thì ch thực hiện trợ cấpmột lần bằng mức 2.500.000 đng.

5. Thế nào là người nuôi dưỡng hợp pháp cựu TNXP, cần có quy định cụ thể đểlàm căn cứ xét hưởng?

Người nuôi dưỡng hp pháp cựu TNXP là người có trách nhiệm,nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cựu TNXP theo quy định của Luật Hôn nhân vàgia đình. Theo quy định tại Điều 48 Luật này, trong trường hợp không còn cha, mẹhoặc cha, mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục conthì anh, chị, em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.

Như vậy, nếu có căn cứ chứng minh anh, chị của cựuTNXP là người nuôi dưỡng hp phápcủa cựu TNXP thì người đó được hưởng chế độ của TNXP từ trần.

6. Đ nghị làm rõ nội dung “Khôngcòn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa”; trường hp TNXP còn vợ hoặc chồng hoặc có connhưng những người đó bị bệnh tật mất khả năng lao động, không giúp được gì, thựcsự không là nơi nương tựa cho cựu TNXP thì giải quyết thế nào? Các trường hp này được hiểu thống nhất như sau:

a) Người không còn khả năng lao động là người được cơ sở y tế cấp huyện trởlên cấp giấy chứng nhận không còn kh năng lao động;

b) Người sống cô đơn không nơi nương tựa là người không có hoc không còn người nuôi dưỡng hợppháp. Trường hợp TNXP tuy còn người nuôi dưng hợp pháp nhưng người đó cũng thuộc diện phải sng nhờ trợ cp theo chế độ bảo trợ xã hội thì cũng được vậndụng để xét hưởng trợ cp hàng tháng theo Quyết địnhsố 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở v địa phương không còn khả năng lao độngvà sng cô đơn, không nơi nương tựathì được xét trợ cấp hàng tháng. Như vậy, TNXP phải đủ cả 2 điu kiện là không còn khả năng lao độngvà hiện sống cô đơn không nơi nương tựa mới thuộc diện được hưởng trợ cấp hàngtháng.

7. Theo quy định ở Tiết c Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC trường hợp không còn một trong các giấy tờ quy định tại Điểm a và b thì nộp tờkhai có chứng thực của UBND cấp xã nơi đi TNXP, songthời kỳ này ở miền Nam không có chính quyền thì giải quyết thế nào?

Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp thay đổiđịa danh hành chính. Người đi TNXP ở đâu thì do Ủy ban nhân dân cấp xã, phườnghiện nay ở đó xác nhận vào bản khai.

8. Theo Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC người xéthưởng trợ cấp hàng tháng còn “phải có giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tếcấp huyện trở lên”, vậy nội dung chứng nhận cụ thể của cơ sở y tế cấp huyện làgì? Đ được xem xét, giải quyết chếđộ thì giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cần ghi rõtình trạng không còn khả năng lao động của TNXP.

9. Cựu TNXP từ trần sau ngày 01/6/2012 (Thông tư Liên tịch số08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC có hiệu lực) thì hưởng mức trợ cấp là bao nhiêu?

Khoản 3 Điều 2 Thông tư này quy định trường hp TNXP đã từ trần trước ngày Thôngtư này có hiệu lực (ngày 01/6/2012) mà chưa được hưởng chế độ trợ cp theo Quyết định số 1 04/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 hoặcQuyết định s 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướngChính phủ thì một trong những người sau đây: vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ,con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần được hưởng chế độ trợcấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

Như vậy,TNXP từ trần sau ngày 01/6/2012 trở đi thì cách tính hưởng trợ cấp một lần thựchiện theo như quy định đối với TNXP đang còn sống.

10. Cựu TNXP là cán bộ xã khi nghỉ không được hưởng chế độ hưu trí mà chỉ đượchưởng trợ cấp một lần, như vậy có được hưởng theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg haykhông?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì cựu TNXP là cán bộ xã khi nghỉ khôngđượchưởng chế độ hưu trí mà chỉđược hưởng trợ cấp một lần vẫn thuộc diện được hưởng trợ cấp theo Quyết địnhnày.

Trường hợp cựu TNXP đã được hưởng chế độ hưu trí thìkhông thuộc diện được áp dụng chế độtrợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg .

11. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BN V-BTC, đối tượng đang hưởngchế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 củaThủ tướng Chính phủ được điều chỉnh để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều này kể từ ngày 01/10/2011 (không phải làm lại hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp). Tuy nhiên, đến ngày01/10/2012 mới làm thủ tục chuyển thực hiện trợ cấp thì quyết định ghi thời điểmhưởng trợ cấp như thế nào, có được truy lĩnh thời gian từ ngày 01/10/2011không?

Trong trường hp này, Quyết định điều chỉnh trợ cấp cần ghi rõ thi điểm điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày01/10/2011 và thực hiện việc truy lĩnh chênh lệch kể từ ngày 01/10/2011.

12. Trong biểu mẫu 02 yêu cầu xác nhận của đại diện Ban liên lạc TNXP. Tuynhiên, một số địa phương chưa có Ban liên lạc TNXP thì thay thế bằng thành phầnnào? Trường hợp TNXP về nơi cư trú trước khi đi TNXP xin xác nhận nhưng xã đóđã tái định cư nơi mới không còn địa danh như trước khi đi TNXP thì TNXP phảixin xác nhận ở đâu? Các trường hợp này, được thực hiện như sau:

a) Trường hợp địa phương cp xãchưa có Ban liên lạc TNXP hoặc Hộicựu TNXP thì UBND cấp xã sau khi lập biênbản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp cần tổng hp, chuyển danh sách số đối tượng nàykèm biểu mẫu 02 đến Hội cựu TNXP cấp huyện (hoặc Ban Liên lạc TNXP cấp huyện nếuchưa có Hội) đề nghị kiểm tra, xác nhận trước khi tổng hợp hồ sơ báo cáo Ủy bannhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ);

b) Trường hợp TNXP về nơi cư trú trước khi đi TNXP xin xác nhận nhưng xã đóđã tái định cư nơi mi, không còn địa danh nhưtrước khi đi TNXP thì TNXP cần lấy xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã nơi tái địnhcư hiện nay.

13. Đối với cựu TNXP đã từ trần khi lập danh sách đề nghị trợ cấp thì lậpdanh sách cựu TNXP đã từ trần hay thân nhân cựu TNXP?

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC trường hợp cựu TNXP đã từ trần thì danh sách đề nghị trợ cấp được lậptheo mẫu số 4B (danh sách thân nhân cựu TNXP đã từ trần).

14. TNXP làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ1955-1964 có được hưởng chính sách theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?

Điều 1 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 củaThủ tướng Chính phủ đã quy định rõ đối tượng thuộc diện được hưởng chính sáchlà TNXP tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đếnngày30/4/1975 đã hoàn thành nhiệmvụ trở về địa phương, trong đó bao gồm cả TNXP làm nhiệm vụ khắc phục hậu quảchiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1964.

15. Trường hợp cựu TNXP đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số67/2007/NĐ-CP ngày 13/7/2007 vềchính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội thì có tiếp tục được hưởng trợcấp theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì TNXP tập trung tham gia kháng chiếntrong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trởv địa phương mà không thuộc diện hưởngchế độ hưu trí, chế độ mt sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởngchính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độchóa học thì thuộc diện được áp dụng chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này.Như vậy, trường hợp cựu TNXP đang được hưởng trợ cp hàng tháng theo Nghị định s 67/2007/NĐ-CP ngày 13/7/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượngbảo trợ xã hội thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp đối với cựu TNXP quy định tạiQuyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

16. Về nội dung “Chi xét duyệt, thẩm định hồ sơ mức chi 10.000 đồng/hồ sơ.Theo mức chi này thì chia đều tất cả các đơn vị xét duyệt hồ sơ từ cấp xã, cấphuyện, cấp tỉnh hay là kinh phí cấp nào thì cấp đó bảo đảm? Số tiền này đượctính riêng hay vẫn nằm trong số kinh phí 1,7% ?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTCngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và BộTài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụtrong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướngChính phủ thì việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ thuộc trách nhiệm của cấp tỉnh (SởNội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện), do đó nộidung chi xét duyệt, thẩm định hồ sơ chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh. Kinh phí chicho nội dung này được sử dụng từ nguồn kinh phí được trích chi cho công tác quảnlý 1,7% theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

17. Về đề nghị có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục,cách thức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hướng dẫn, tổ chứcthực hiện để cựu TNXP được vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Các quy định về đối tượng cho vay; điều kiện được vayvốn; mức vốn, thời hạn và lãi sut vay; xây dựng dự án, lập h sơ vay vn; thm định dự án và quyết định cho vay; cho vay, thu nợ;trách nhiệm của các cơ quan trong việc hướng dn, t chức thực hiện vay vốn từQuỹ quốc gia giải quyết việc làm được quy định cụ th tại các văn bản sau đây:

- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủtướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quc gia v việc làm;

- Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BKHĐT-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết địnhsố 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay củaQuỹ quốc gia về việc làm;

- Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BKHĐT-BTC ngày 29/7/2008 củaBộ Lao động - Thương binhvà Xã hội,Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tưliên tịch số 34/2008/TTLT-BLĐTBXH-BKHĐT-BTCngày 09/12/2005 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơchế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, TNXP đã hoànthành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ nếu có nhu cầu vay vốn Quỹ quốc gia về việclàm có thể đứng tên lập dự án vay vốn hoặc tham gia vay vốn theo dự án nhóm hộgia đình do Ủy ban nhân dân xã hoặc các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương (HộiLiên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động...) làmchủ dự án. Hội cựu TNXP tại địa phương cũng có thể lập dự án vay vốn chung chocác hội viên của mình. Đ nghị Hội cựu TNXP liên hệ với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện,quận để được hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định đề nghị xét duyệt vay vốn.

Trên đây là ý kiến của liên bộ, Bộ Nội vụ thống nhấttrả lời về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định s40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 ca Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địaphương khn trương thực hiện bảo đảm tiến độ vàchính sách chi trả trợ cấp cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hội Cựu TNXP Việt Nam;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dĩnh