BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo tính hợp lệ chữ ký trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV KT Nông nghiệp Phát Nghĩa.
(Đ/c: 220/158/26A Lê Văn Sỹ, Q3, Tp Hồ Chí Minh).

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Malaysia đã có thư xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu D số tham chiếu KL-644121W-249585cấp ngày 20/01/2012 cho lô hàng do Công ty TNHH TM DV KT Nông nghiệp Phát Nghĩanhập khẩu theo tờ khai hải quan điện tử số 631/NKD /I02K ngày 30/1/2012 tại Chicục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4.

Chữ ký của Ông (Bà) Habsah BintiMohd Jantan tại ô số 12 trên C/O mẫu D trên đã được thông báo tại công văn số 326/GSQL-TH ngày 09/8/2011 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng để được hướngdẫn và giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn