BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 720/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Làng Bình Minh

Trả lời công văn số 01/11/TCT2009 ngày 24 tháng 11 năm 2009của Công ty TNHH Làng Bình Minh đề nghị hướng dẫn về miễn giảm thuế TNDN đốivới hoạt động tư vấn và cai nghiện ma tuý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ vào công văn hỏi của Công ty TNHH Làng Bình Minh thìnội dung công văn trả lời số 8810/CT-TTHT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh là phùhợp với quy định của pháp luật về thuế. Do đó trường hợp Công ty TNHH Làng BìnhMinh là cơ sở hoạt động không thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãimiễn, giảm thuế TNDN thì phải nộp thuế theo thuế suất phổ thông tương ứng vớitừng giai đoạn theo đúng quy định.

2. Trường hợp thuế GTGT đối với tiền ăn của học viên.

Tại điểm 13, Mục II, Phần A, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày26 tháng 12 năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật baogồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội hoạ, nhạc, kịch, xiếc, thểdục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nângcao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trunghọc phổ thông có thu tiền ăn thì tiền ăn cũng thuộc đối tượng không chịuthuế."

Do đó tiền ăn của học viên tại cơ sở cai nghiện ma tuý thuộcđối tượng chịu thuế GTGT. Về việc này Cục thuế Tp Hồ Chí Minh đã có công văn số8810/CT-TTHT ngày 12/11/2009 hướng dẫn là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Làng Bình Minh đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương