Tổng Cục Thuế******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 720/TCT-DNK
V/v: Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

Trả lời công văn số 01/HKT-VP ngày 5/1/2006 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được miễn thuế của 09 hóa đơn chi cho Đại hội kế toán các nước ASEAN lần thứ 14 tại Hà Nội vào ngày 9, 10 tháng 12 năm 2005; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp, Tạp chí Kế toán (là đơn vị trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) thay mặt Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam xuất hóa đơn cho các đơn vị tài trợ về dịch vụ quảng cáo, trang trí… thì Tạp chí Kế toán phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Khi Tạp chí Kế toán xuất tiền tài trợ cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sử dụng phiếu thu tiền, chi tiền thì Tạp chí Kế toán không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến