VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7200/VPCP-KGVX
V/v chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa lệnh Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Thiện Nhân, Văn phòng Chính phủ xin thông báo: Do chương trình công táccủa Phó Thủ tướng có thay đổi, nên chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra việc phêduyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phươngnêu tại văn bản số 6719/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chínhphủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có tên tại văn bản nêu trên gửi Báo cáo tình hình phê duyệt và việc thựchiện Quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị, địa phương mình về Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trước ngày 03/10/2012 để tổng hợp, báo cáo PhóThủ tướng.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, PL, TTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ