VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7203/VPCP-KGVX
V/v tổ chức tọa đàm “Chính sách về mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS”

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: BộLao động - Thương binh và Xã hội

Vềđề nghị hỗ trợ tổ chức cuộc tọa đàm” Chính sách về mại dâm và phòng, chống HIV”tại công thư đề ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Chương trình phối hợpphòng, chống AIDS Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNAIDS), Phó Thủ tướng NguyễnXuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm có ý kiến như sau:

GiaoBộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế,Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, địa phương liên quan và UNAIDS tổ chức tọađàm “Chính sách về mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS” vào cuối tháng 9 năm 2012tại tỉnh Quảng Ninh. Kinh phí tổ chức tọa đàm từ nguồn tài trợ của các tổ chứcquốc tế theo quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơquan, địa phương, tổ chức có liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ: CA, Y tế;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; Vụ QHQT; Cổng TTĐT;
- UNAIDS Việt Nam;

- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ