BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 721/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Dệt may Việt Nam

Trả lời công văn số 236/CV-TCHC ngày 20/02/2003 của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998, Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/04/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và các tiêu chuẩn sắp xếp hạng doanh nghiệp ban hành kèm theo, đề nghị Tổng Công ty Dệt may Việt Nam xem xét, xếp hạng đối với Công ty Cổ phần May Hữu nghị.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty Dệt may Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng