BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 721/TCHQ-KTTT
V/v cưỡng chế hành chính thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 36/HQQT-NVngày 02/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về biện pháp cưỡng chế hànhchính thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác minh thông tin vềtài khoản của ông Đinh Quang Phổ đã quá lâu, do vậy, để có thông tin chính xáccho việc cưỡng chế thuế đề nghị đơn vị cần xác minh lại tài khoản của đối tượngnợ thuế. Trường hợp không còn tiền để yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoảnnộp thuế thì thực hiện biện pháp kê biên tài sản hiện đang tạm giữ, bán đấu giátài sản kê biên. Nếu sau khi bán đấu giá tài sản kê biên, số tiền thu được từ việcbán đấu giá không thu đủ tiền thuế, tiền phạt thì Cục Hải quan Quảng Trị tiếptục áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo cho đến khi thu đủ số tiền thuế,tiền phạt của đối tượng nợ thuế.

2. Trình tự, thủ tục, thực hiện biệnpháp cưỡng chế phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và Thôngtư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn