VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 721/VPCP-KTN
V/v điều chuyển vốn dự án xây dựng kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 95/BC-UBND ngày 3/11/2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 14972 BTC-ĐTngày 9/12/2008) về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình kèchống sạt lở vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình giai đoạn I, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình điều chuyển vốn từ côngtrình kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà đoạn xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn sangdự án kè bờ sông Đà phường Đồng Tiến và xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình để tậptrung hoàn thành công trình, không được điều chuyển vốn cho các dự án khác. Ủyban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể về số vốn điều chuyển nêutrên để theo dõi, quản lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhHòa Bình và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý