BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7211/TCHQ-GSQL
V/v: Chủ trương thành lập kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trả lời công văn số 3308/HQBRVT-GSQL ngày 14/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về đề nghị duyệt chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Vina Commodities Phú Mỹ tại đường số 4, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 15.516 m2 (gồm: 9.180m2 kho, 6.300m2 bãi và 36m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan) tại đường số 4, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Công ty TNHH Vina Commodities Phú Mỹ làm chủ đầu tư, nhằm phục vụ việc kinh doanh, lưu giữ các mặt hàng nông sản nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến trong nước.
2. Sau khi Công ty TNHH Vina Commodities Phú Mỹ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ đề nghị thành lập kho ngoại quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 63, 64, 65 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập kho ngoại quan, tiến hành kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho, bãi, nếu đáp ứng đủ điều kiện và phù hợp với nguồn nhân lực giám sát, quản lý của đơn vị thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra Quyết định thành lập kho ngoại quan theo quy định.
3. Về đại lý hải quan: Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC và công văn số 6627/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2013 của Tổng cục Hải quan kể từ ngày 01/4/2014 thì chủ kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn Công ty làm thủ tục để được công nhận là đại lý hải quan theo quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP và Thông tư số 80/2011/TT-BTC .
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Vina Commodities Phú Mỹ
(Đ/c: đường số 1, KCN Phú Mỹ 1, H. Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu): để thực hiện;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh