VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7211/VPCP-NN
V/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 2373/TTr-ĐĐ ngày 28 tháng 8 năm 2007), ýkiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7056/BKH-KTNN ngày 27 tháng 9 năm2007), Tài chính (công văn số 12992/BTC-ĐT ngày 27 tháng 09 năm 2007), Xây dựng(công văn số 2276/BXD-KTQH ngày 25 tháng 10 năm 2007), Giao thông vận tải (côngvăn số 6659/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007), Khoa học và Công nghệ (côngvăn số 2705/BKHCN-KHCNN ngày 18 tháng 10 năm 2007), Công Thương (công văn số 1346/BCT-KTAT ngày 21 tháng 09 năm 2007) và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp(công văn số 4913/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 11 năm 2007) về việc phê duyệt Quyhoạch đê điều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tạicác công văn nêu trên; chỉ đạo hoàn chỉnh lại nội dung điều chỉnh Quy hoạch đêđiều hiện có thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, KH&CN,
Công Thương, GTVT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, CN, TH, Ban XDPL,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ.22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý