BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Trả lời công văn số 2846/HQQN-GSQL ngày 14/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với vướng mắc về cửa khẩu xuất hàng kho ngoại quan:
Ngày 06/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6582/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn về cửa khẩu xuất theo quy định tại công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, việc tái xuất hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra cửa khẩu xuất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 207/BCT-TMMN ngày 11/01/2012 của Bộ Công Thương.
2. Về việc hàng hóa gửi kho ngoại quan đưa ra cửa khẩu xuất xin quay trở lại kho:
Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3573/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2011, riêng các nội dung dẫn chiếu theo Thông tư 194/2010/TT-BTC đề nghị thực hiện theo Thông tư 128/2013/TT-BTC .
3. Hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan quá 15 ngày nhưng chưa thực xuất được vì lý do khách quan:
a) Đối với các mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
b) Các mặt hàng theo quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP và các mặt hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 59/2013/TT-BTC: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 với điều kiện các lô hàng phải được giám sát và lưu giữ tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất hoặc trong khu vực cửa khẩu.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

4. Về công tác giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?