BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7215/TCHQ-TXNK
V/v: thuế nhập khẩu ôtô cho dự án Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Ban Quản lý Dự án Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.
(Số 09, Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính ngày 24/11/2010 về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với xe ô tô cho Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng tại công văn số 432/DAPNKB ngày 06/10/2010; Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Dự án Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng được thực hiện theo Hiệp định tài chính ký ngày 28/12/2007 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), theo đó phía Đức dành cho Việt Nam 12,63 triệu Eur, trong đó có 4,63 triệu Eur là vốn vay và 8 triệu Eur là viện trợ không hoàn lại để thực hiện Dự án. Tại Thỏa thuận riêng thực hiện Dự án (phụ lục 3) ký ngày 24/01/2008 giữa KfW và UBND tỉnh Quảng Bình, trong tiền viện trợ có dành khoảng 275.000 Eur dự kiến để mua sắm phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của dự án (nhưng không quy định cụ thể số lượng và chủng loại phương tiện).

Mặt khác, tại công văn 1961/TTg-QHQT ngày 19/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết Hiệp định tài chính cho Dự án cũng không có ý kiến phê duyệt cụ thể đối với việc mua sắm xe ôtô hay phương tiện đi lại cho Dự án. Do vậy, trước khi mua sắm ôtô cho Dự án từ nguồn viện trợ, Cơ quan chủ quản dự án cần bổ sung thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Sau khi có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Dự án sẽ thực hiện các thủ tục xác nhận viện trợ theo các quy định tại Thông tư 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và được hưởng các ưu đãi về thuế cho hàng hóa nhập khẩu sử dụng vốn ODA không hoàn lại quy định tại Thông tư 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục QLN và TCĐN, Vụ CST, Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Lưu VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường