BỘ XÂY DỰNG
-------------------------
V/v: Góp ý thành lập công ty TNHH Kỹ thuật Sloth Moller và Esbensen Việt Nam.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2869/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho việc thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật Sloth Moller và Esbensen Vietnam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật Sloth Moller và Esbensen Việt Nam để cung cấp dịch vụ thi công nhà cao tầng; thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng; công tác lắp dựng và lắp đặt; công tác hoàn thiện nhà cao tầng và các công tác thi công khác,thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhxem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HĐXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Phạm Khánh