BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 722/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn xây dựng qui chế trả lương trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Đường Hiệp Hoà
(Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 152/ĐHH-TCNS-BV ngày 3/3/2003 của Công ty Đường Hiệp Hoà về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có qui chế trả lương, lúng túng trong việc xây dựng hoặc qui chế trả lương chưa thể hiện được nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương chưa gắn với năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả của từng người. Để khắc phục tình trạng phân phối bình quân, không gắn với kết quả lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/1998 hướng dẫn những nội dung chủ yếu giúp các doanh nghiệp xây dựng qui chế trả lương đối với người lao động.

Vì vậy, Công ty Đường Hiệp Hoà có thể căn cứ, tham khảo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại công văn số 4320/LĐTBXH-Thông tư liên bộ nói trên để xây dựng qui chế trả lương đối với người lao động. Trong quá trình xây dựng, nếu có vướng mắc, Công ty có thể gửi bản dự thảo quy chế về Vụ Tiền lương và tiền công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) để góp ý về mặt nghiệp vụ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Đường Hiệp Hoà biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân