ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/UBND-MT
V/v tổ chức rà soát, phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 1017/BTNMT-TCMT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vềviệc đôn đốc phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngphải xử lý triệt để, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, phân loại, lập danhmục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trên địa bàntỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số1017/BTNMT-TCMT ngày 22/3/2013. Kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2013.

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số1017/BTNMT-TCMT , số 1016/BTNMT-TCMT ngày 22/3/2013 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Các Sở, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TH, VX, KTN, TN.
- Lưu: VT, MT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Nguyên