BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7229/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan (QLVP14)

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đng Nai

Phúc đáp công văn số 0915/HQĐNa-QLRR ngày 12/05/2014 của CụcHải quan Đồng Nai về việc vướng mắc khi sử dụng Hệ thống thông tin quản lý viphạm hải quan, Tổng cục Hải quan trả li như sau:

1. Về vấn đề phân quyền xử lý hồ sơ cho cán bộ thuộc Đội khác của cùng mộtChi cc: Tổng cục Hải quan hiện đangnghiên cứu phương hướng xử lý phân quyền để đảm bảo đúng chức năng này trên hệthống.

2. Việc cấp quyền trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm liên quan đếntính bảo mật của hồ sơ vụ việc vi phạm. Vì vậy, việc cấp quyền được tập trung tạiTổng cục. Đơn vị có nhu cầu cấp mới, bổ sung, thay đổi, hủy bỏ tài khoản và quyềntài khoản trên hệ thống, đề nghị tổng hợp danh sách theo mẫu HTVP01 ban hànhkèm theo Quyết định 1002/QĐ-TCHQ (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan) để xử lý.

3. Về các chức năng tra cứu trên hệ thống: Không bắt buộc cứng đối với mãđơn vị hải quan mà người sử dụng có thể tự chọn đơn vị hải quan nơi cần tra cứu. Ví dụ muốn tra cứu hồsơ vi phạm toàn quốc thì nhập tại ô Mã đơn vị là Z00Z, hoặc muốn tra cứu hồ sơvi phạm của Cục Hải quan Đồng Nai thì nhập tại ô Mã đơn vị là Z47Z.

4. Về việc tra cứu chấp hành quyết định xử phạt của đối tượng vi phạm để xácđịnh tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Người sử dụng lựa chọn chức năng “IV. 3. Tra cứu quyết định” rồi nhập “Mã đối tượng vi phạm”sau đó ấn nút “Tìm kiếm” kết quả hiển thị sau khi tìm kiếm sẽ cho biết đối tượngvi phạm đã chấp hành (hoặc chưa chấp hành) tại cột “Trạng thái”.

5. Về chức năng “Báo cáo” trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm: Tổng cụcHải quan đang tiến hành điều chỉnh lại chức năng này trên hệ thống để phù hợpvà đáp ứng cho tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc.

Trong quá trình sử dụng hệ thống nếu phát sinh vướng mắc hoặclỗi hệ thống, đề nghị quý Cục liên hệ Đ/c Nguyễn Đức Quỳnh - Ban Quản lý rủi rohải quan (số đt: 04.39440833/ máy lẻ: 9611 hoặc số di động: 01696990809) để đượchướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Cục được biết, tổng hợp và hướng dẫn cán bộ,công chức trong đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Bùi Thái Quang