CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 724/CP-CN
V/v chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo và nâng cấp HTCS và xây dựng khu tái định cư Sông Cái, TP. Nha Trang

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà (các công văn số 417/UB ngày 17 tháng 02 năm 2003; số 901/UB ngày 28 tháng 3 năm 2003) ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2557 BKH/KTĐN ngày 02 tháng 5 năm 2003) và Bộ Xây dựng (công văn số 745/BXH-KTQH ngày 06 tháng 5 năm 2003) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng các khu tái định cư hai bên bờ sông Cái Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng các khu tái định cư hai bên bờ sông Cái Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và ý kiến các Bộ tại các công văn nêu trên.

Yêu cẩu Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà triển khai, thực hiện bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định hiện hành khác; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Cái để xác định các giai đoạn thực hiện trong đó quỹ đất và khu tái định cư cần đảm bảo yêu cầu ổn định đời sống và sản xuất của các hộ dân tái định cư trước mắt và lâu dài./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng