TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam
Địa chỉ: số 130 Sương Nguyệt Ánh, P.Bên Thành, quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304836029

Trảlời văn bản số 2013/2313/CV ngày 24/12/2013 của Công ty về lập hóa đơn giảm giáchiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

TạiKhoản 2.5, Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thứcgiảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGTghi giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT,tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảmgiá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụthì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trênhoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trườnghợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảmgiá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoáđơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điềuchỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra,đầu vào”.

Căn cứ quyđịnh trên, trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ có áp dụng hình thức giảmgiá bán, chiết khấu thương mại cho khách hàng thì trên hóa đơn ghi giá bán đãgiảm, đã chiết khấu thương mại (Công ty có thể ghi phần giá bán chưa trừ giảmgiá, chiết khấu thương mại và tách riêng tiền giảm giá, tiền chiết khấu thươngmại thành một dòng, dòng cộng tiền hàng ghi giá bán đã giảm, đã trừ chiết khấuthương mại).

Cục ThuếTP thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 3649-337918
(Nam-HĐCT-Navigos)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga