BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 724/TCT-TVQT
V/v Thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Lâm Đồng

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 419/CT-HCQT ngày 26/02/2012 của Cục Thuế tỉnhLâm Đồng về việc thuê trụ sở làm việc do triển khai thực hiện dự án đầu tư. Vềviệc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổngcục Thuế đồng ý về mặt chủ trương để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thuê trụ sở làmviệc cho Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt trong thời gian triển khai dự án đầu tưxây dựng trụ sở mới.

CụcThuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê và báocáo phương án thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt, thuyết minhcăn cứ xác định từng nội dung của phương án thuê theo quy định tại tiết 1.4,khoản 1, Điều 5 Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính quy định Quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sảncác cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án sử dụng vốn Nhànước khi dự án kết thúc thuộc Bộ Tài chính, gửi về Tổng cục Thuế để xem xét,quyết định theo thẩm quyền.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TVQT (TS 2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu