THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: Bồi thường hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê- KaNak, tỉnh Gia Lai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1368/EVN-QLXD ngày 15 tháng 4 năm 2014 về việc bồi thường, hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê - Ka Nak, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện bồi thường, hỗ trợ 126 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích 166,97 ha đất sản xuất nông nghiệp tại vị trí trên cos ngập lòng hồ Dự án thủy điện An Khê - Ka Nak.
2. Ủy bannhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 900/TTg-KTN ngày 21 tháng 6 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN(3). Tuyen
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải