BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7246/TCHQ-TXNK
V/v: hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thiết bị KTTV và Môi trường Việt Nam
(62/23 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121 CV/HYMETCO ngày02/12/2012 và công văn số 122 CV/ CV/ HYMETCO ngày 07/12/2012 của Công ty Cổphần Thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam (HYMETCO) đề nghị hướngdẫn các thủ tục miễn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 105, Điều 108 Thông tư 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu, thì: hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Namlà thành viên thuộc đối tượng được xét miễn thuế. Thẩm quyền xét miễn thuế làTổng cục Hải quan.

Hồ sơ xét miễn thuế, thực hiện theo qui định tại Điều 106Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiết bị KTTVvà Môi trường Việt Nam (HYMECO) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường