VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7249/VPCP-QHQT
V/v đón Bộ trưởng Bộ Giao thông, Bưu điện, Xây dựng Lào

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7930/BGTVT-HTQT ngày 10 tháng 12 năm 2007 về việc đón Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải đón đoàn Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào Xổm-mạt Phôn-xể-na thăm nước ta khoảng05 ngày trong tháng 12 năm 2007. Phía bạn đảm bảo vé máy bay đi, về; ta đảm bảocác chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam và các chi phí có liên quan khác theoquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Viết Muôn, các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn